Bộ Tài chính lên kế hoạch cắt giảm quy định, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Chia sẻ ngay

(TBTCO) – Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Tài chính.

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC)  đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực Tài chính.

Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu giai đoạn từ năm 2020 – 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản do Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngăn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Kế hoạch thực hiện cũng đề ra mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phải mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Bộ Tài chính tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính. Trong đó, ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Hàng năm các đơn vị thuộc Bộ tổ chức cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để kịp thời trình Bộ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở những nhiệm vụ đặt ra, Bộ Tài chính đã xây dựng 7 giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Được biết, năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, bãi bỏ 49 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 23 thủ tục và ban hành mới 38 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm để tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; triển khai trực tuyến 982 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính (trong đó 114 dịch vụ mức độ 1, 364 dịch vụ mức độ 2, 197 dịch vụ mức độ 3 và 307 dịch vụ mức độ 4)./.

Minh Anh
Theo Thoibaotaichinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *